ยกระดับความน่าเชื่อถือ....ให้เหนือคู่แข่ง
   
 

โปรแกรม Tracking คือ ระบบการจัดการติดตามและตรวจสอบขั้นตอนงาน โดย Sum ได้ทำการออกแบบระบบ Tracking Systems ขึ้นมา เพื่อลดปัญหาด้านความยุ่งยากในการตรวจสอบ ลดปัญหาการติดต่อ สื่อสาร ที่คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ประหยัดระยะเวลาการทำงาน สะดวก รวดเร็วและเข้าใจง่าย. เพื่อช่วยให้มีการติดตามงานในแต่ละขั้นตอนอย่างเป็นระบบ

 
 
   
 
 
 
ด้านลูกค้าสัมพันธ์
 
ลูกค้าของท่าน สามารถติดตามงานได้ทุกที่ทุกเวลา เนื่องจากระบบทำงานผ่านทางอินเตอร์เน็ต (Web Application)
ลูกค้าสามารถทราบกระบวนการทำงานทั้งหมดและตรวจสอบผลงานในแต่ละขั้นตอนได้
และสามารถระบุ ให้มีการแก้ไข หรือเพิ่มเติมรายละเอียดต่าง ๆ ได้ทันที
ถือเป็นการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าที่สามารถนำข้อมูลที่ได้รับจากระบบ ไปใช้เพื่อการวางแผนงานต่อเนื่องได้อย่างแม่นยำ
 
 
ด้านผู้ปฏิบัติงาน
 
Tracking Systems ได้ออกแบบขึ้นเพื่อให้ผู้ปฎิบัติงานสามารถ แจ้งผลความคืบหน้าของงานได้ทันที และทราบได้ว่าเกิดปัญหาใดเกิดขึ้นบ้าง.
เมื่อรับทราบปัญหาได้เร็ว การแก้ไขงานก็สามารถทำได้ทันท่วงที
สามารถประหยัดเวลาการประสานงานกับลูกค้า ไม่ต้องรอการติดต่อกลับจากลูกค้า ซึ่งเป็นการสูญเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์
หลีกเลี่ยงความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการสื่อสาร ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว
เมื่อลดขั้นตอนในส่วนนี้ลงไปได้ การดำเนินงานก็สามารถบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้.
 
 
ด้านการควบคุมงาน
 
สามารถใช้ระบบ Tracking ในการติดตามและตรวจสอบงานที่อยู่ในระบบ
พร้อมทราบทุกรายละเอียดข้อมูล เพื่อใช้ในการตัดสินกำหนดนโยบายการให้บริการ รวมถึงวางแผนงาน การควบคุมระดับผลงานได้
นำข้อมูลจากระบบนี้มาประเมินผลการดำเนินงานในหน่วยงานเพื่อวิเคราะห์แผนงาน หรือนำไปใช้เป็นข้อมูลด้านงานบริหารและประเมินผล เป็นต้น
   
  * Sum.ได้มีการออกแบบระบบนี้ให้เหมาะกับงานในธุรกิจเกือบทุกประเภทไม่ว่าจะเป็น สิ่งพิมพ์ ขนส่งสินค้า หรืองาน
เอกสารต่างๆ ของ Office ทั่วๆไป ก็นำไปใช้ได้
* สร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้า ในส่วนของการทำงานที่เป็นระบบ และสามารถตรวจเช็คได้ตลอดเวลา
* ลดขั้นตอนในการประสานงานกับลูกค้าที่ยุ่งยากและซับซ้อนลงไป
* อีกทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือขององค์กร เพราะลูกค้าสามารถติดตามและติดต่อท่านได้ตลอดการดำเนินงาน
* โปรแกรมจะบันทึกข้อมูลต่างๆ ของการทำงานให้ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนหลัง หรือนำไปใช้เป็นข้อมูลด้านงานบริหาร และประเมินผลต่อไปได้
   
การทำงานของ Tracking
   
  เป็นการทำงานผ่าน Web Browser ไม่ว่าบริษัทของท่านจะมีเว็บไซด์หรือไม่ก็ตาม ท่านสามารถทำ Link ผ่านเข้ามายังระบบ Tracking โดยจะมีตัว Disk Station (DS) ในการใช้เป็น Web Server ได้เพียงท่านสร้างหน้า index ไว้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์บริษัทและทำ Link เข้ามายัง Tracking System ให้ลูกค้าใช้งานได้
   
 

 

ตัวอย่าง ปัญหาของการติดตามการส่งสินค้า

ขั้นตอนการให้บริการก่อนนำ Tracking System มาใช้

  ลูกค้าติดต่อมายังฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อจ้างให้ส่งสินค้า ต่อจากนั้นฝ่ายบริการลูกค้า รับสินค้าส่งต่อไปยังฝ่ายจัดส่งสินค้า
ฝ่ายจัดส่ง จะทำการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าและส่งไปยังปลายทางต่อไป
ระหว่างการดำเนินการหากลูกค้าต้อง การติดต่อมายังผู้ให้บริการเพื่อขอทราบผลการส่งสินค้าและปัญหาที่อาจเกิดขึ้น

โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ฝ่ายผู้รับบริการติดต่อผลการส่งมายังฝ่ายบริการลูกค้า
ขั้นตอนที่ 2 ฝ่ายผู้บริการ ติดต่อขอผลการทดสอบ ไปยังฝ่ายจัดส่งสินค้า
ขั้นตอนที่ 3 ฝ่ายจัดส่งสินค้า ส่งผลการส่งแก่ฝ่ายบริการลูกค้า
ขั้นตอนที่ 4 ฝ่ายบริการลูกค้า รายงานผลการทดสอบแก่ผู้ขอรับบริการ
จากขั้นตอนการดำเนินงานข้างต้นจะเกิดความล่าช้าในขั้นตอนการติดต่อไปมาระหว่างผู้ขอรับบริการ ฝ่าย บริการลูกค้า และฝ่าย
จัดส่งสินค้า และขั้นตอนการสืบค้นผลทดสอบจากใบบันทึกผลการจัดส่ง เราสามารถที่จะรวบรัดการดำเนินงานส่วนนี้ ซึ่ง
จะทำให้สามารถบริการลูกค้าได้เร็วขึ้น โดยนำ Tracking System มาใช้
   
  เมื่อนำ Tracking System มาแก้ ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ
  ระหว่างการดำเนินการหากลูกค้าต้องการทราบผลการทำงาน ก็ทำได้ในขั้นตอนเดียว
  โดยผู้ขอรับบริการดูผลการทดสอบจากเว็บแอปพลิเคชัน
ได้เลยทันที ผู้ขอรับบริการสามารถตรวจสอบสถานการณ์ ดำเนินการและผลการส่งสินค้าได้
ตลอดเวลาว่าดำเนินการไปถึงขั้นใดแล้วจาก Tracking System
ผ่านเว็ บแอปพลิเคชันได้ โดยตรง ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดต่อมายังผู้ให้บริการ
 
 
 
 
 
  ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  info@sum.co.th
   
   
 
Copyright © 2007, Sum Systems Management Co.,Ltd. All rights reserved.