leave2.gif (1897 bytes)  leave1.gif (2938 bytes)

flower.gif (129 bytes)   โครงสร้างโปรแกรมและเมนูการใช้งาน
          ( แผ่นที่ 1)
          ( แผ่นที่ 2)