time2.gif (2063 bytes)  time1.gif (1927 bytes)

flower.gif (129 bytes)  หลักการทำงานของโปรแกรม
flower.gif (129 bytes) โครงสร้างโปรแกรมและเมนูการใช้งาน
flower.gif (129 bytes) ตัวอย่างรายงาน
            -รายงานรูปแบบบัตร
            -รายงานรายละเอียดการทำล่วงเวลา
flower.gif (129 bytes)   ตัวอย่างรายชื่อบริษัทที่ใช้โปรแกรมTimesplus