โปรแกรมคืนอากร 19ทวิ

flower.gif (129 bytes)   หลักการทำงานของโปรแกรม
flower.gif (129 bytes)   โครงสร้างโปรแกรมและเมนูต่างๆ
flower.gif (129 bytes)   ตัวอย่างรายงาน

flower.gif (129 bytes)   ตัวอย่างรายชื่อบริษัทที่ใช้โปรแกรม TVI

flower.gif (129 bytes)   จุดเด่นของโปรแกรม TVI2009 กับงานคืนอากรมาตรา19ทวิ