เป็นการให้บริการแบบ Online เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการทำงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพที่สุด ในกรณีที่เกิดปัญหาจากการใช้งานของโปรแกรม / ระบบ สามารถแจ้งมายัง Sum เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที และถูกต้องตรงจุด
   
 
 
   
 
ด้านผู้ใช้งาน
   
 
สามารถลดระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ทำให้สามารถทำงานได้คล่องตัว
เช่นจากเดิมต้องแจ้งอาการมาพร้อมกับส่ง Data มาให้ทาง Sum ทางไปรษณีย์ , ส่งข้อมูลมาทาง Mail
แต่ถ้าเป็นระบบ Online Service เมื่อเกิดปัญหาแค่แจ้งมายัง Sum เพื่อให้ทาง Support Online เข้าไปรับปัญหาโดยตรง
ทำให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาทำได้อย่างรวดเร็ว ยังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงานขององค์กร