รายละเอียดโปรแกรม BON ใหม่ชุด 2009x
 


เนื่องจากประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ฉบับที่ 1/2551 ลงวันที่ 30 กันยายน 2551
โดยมีผลให้ปฎิบัติในปี 2552 (รายละเอียดเอกสาร)
ทางบริษัท ซัม ซิสเต็มส์แมนเนจเม้นท์ ได้ทำการปรับปรุงโปรแกรมคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ (BON2000)
ให้สามารถรองรับตามประกาศดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายใต้ชุดโปรแกรม BON2009x โดยมีรายละเอียดของแต่ละชุดดังนี้

1. BON2009B ชุด Update Bon2000 โดยเปลี่ยนรายงานจากระบบ กออ 1-9 เป็น แบบ 1-6
2. BON2009H ชุดอรรถประโยชน์ เพื่อตอบสนองผู้ใช้งานที่ต้องการนำข้อมูลไปจัดการในรูปแบบอื่น
3. BON2009F ชุดเต็มรูปแบบล่าสุด
4. BON2009S บริการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานในแต่ละงวด

   
Bon2009B คืออะไร
  เป็นชุดโปรแกรม Update เพิ่มเติมจาก Bon2000 หรือ Bon2009 โดยมีสิ่งใหม่ดังนี้
       - เปลี่ยนรูปรายงานจากชนิด กออ. 1-9 เป็น แบบที่ 1-6 รวม 6 รายงาน
           (ตามประกาศสำนักสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรที่ 1/51 เรื่อง การจัดทำรายงานสรุปผลการ
           ดำเนินงานของคลังสินค้าทัณฑ์บน ประเภทโรงผลิตสินค้า ประกาศ ณ วันที่ 30กันยายน 2551
           โดยให้มีผลใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 เป็นต้นไป)

      - เพิ่มส่วนบันทึกรหัสคลัง เพื่อนำไปใช้ตอนออกรายงาน
      - เพิ่มโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลสำหรับการตัดบัญชีในรูปแบบใหม่
      - เปลี่ยนส่วนประมาลผลเพื่อให้สามารถออกรายงานตามรูปแบบใหม่ได้
      - ชุดโปรแกรม Setup ใหม่ โดยเปลี่ยนจากชนิด Diskket เป็นแผ่น CD
         *** ราคา Update 8,500 บาท มีขั้นตอนดังนี้
           - ส่ง File Pc จากเครื่องเดิมที่มีโปรแกรม Bon2000 หรือ Bon2009 มาที่ Sum
           - Load ตัว Setup เพื่อติดตั้งบนเครื่องเดิมที่มีโปรแกรม Bon2000 หรือ Bon2009
           - นำข้อมูลจาก Version เดิมเข้าPath \Bon2009
           - นำ File Pc ที่ได้จาก Sum ลงที่ Path \Bon2009
           - เข้าสู่้โปรแกรมโดย Click Shortcut Bon2009B ที่ Desktop
           - อัตรานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าบริการและค่าเดินทาง
top
 
Bon2009H คืออะไร
  เป็นชุดโปรแกรมเสริม Bon2009B เพื่อช่วยงานด้านการออกรายงานและบันทึกรายงานลงแผ่น CD
       - ใช้เทคโนโลยี WEB มาร่วมกับการออกรายงานแบบที่ 1-6 ของโปรแกรม Bon2009B
       - ทำให้สามารถ Preview รายงานทั้ง 6 แบบในรูปแบบ WEB ได้
         (โดยใช้ WEB Browsers ในการเปิดดู)
       - ทำให้สามารถนำผลรายงานที่ได้ไปใช้บนเครื่อง Macintosh
       - ทำให้สามารถพิมพ์รายงานทั้ง 6 แบบออกเครื่องพิมพ์ Laser หรือ Inkjet ได้
       - ทำให้สามารถเปิดข้อมูลในรูปแบบ Excel ได้
       - ทำให้สามารถทำเป็นรูปแบบ File PDF เพื่อใช้ตรวจสอบการตัดบัญชีได้อย่างง่ายใดและสดวก
       - ทำให้สามารถนำรายงานในรูปแบบ File Write ลงแผ่น CD เพื่อนำส่งฝ่ายตรวจสอบบัญชี
         ส่วนคลังสินค้าทัณฑ์บน สำนักสิทธิประโยชน์ ได้
         *** ราคา Add On 12,500 บาท โดยเจ้าหน้าที่ ซัมฯ จะไปดำเนินขั้นตอนเหล่านี้ให้
           - ติดตั้งโปรแกรม Bon2009H ลงยังเครื่องที่มีโปรแกรม Bon2000B
           - ติดตั้ง Browsers Firefox พร้อม Set การพิมพ์
           - ตรวจสอบโปรแกรมWrite CD
           - ติดตั้งคู่มือการใช้งาน
           - ลงทะเบียนการใช้งาน Bon2009H
           - แนะนำการใช้งาน
           - อัตรานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าเดินทางกรณีนอกเขตปริมลฑล
           - กรณีมีความต้องการเพิ่มเติมจากสิ่งที่กล่าวมา สามารถสั่งทำเป็น Optionได้
  top
   
Bon2009F คืออะไร
  เป็นชุดโปรแกรมชุดเต็มปัจจุบันสำหรับลูกค้ารายใหม่
         *** ราคา 55,500 บาท โดยเจ้าหน้าที่ ซัมฯ จะไปดำเนินขั้นตอนเหล่านี้ให้
           - ติดตั้งโปรแกรม Bon2009F ลงเครื่อง
           - ติดตั้ง Browsers Firefox พร้อม Set การพิมพ์
           - ตรวจสอบโปรแกรมWrite CD
           - ติดตั้งคู่มือการใช้งาน
           - ลงทะเบียนการใช้งาน Bon2009, B , H
           - อบรมการใช้งาน
           - อัตรานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าเดินทางกรณีนอกเขตปริมลฑล
  top
   
Bon2009S คืออะไร
 

บริการนี้จัดขึ้นเพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าที่ยังไม่พร้อมติดตั้งโปรแกรมชุด BON2009, B , H หรือ F
โดยได้แบ่งเป็นบริการ 2 ประเภทคือ
        บริการ BON2009S-1 สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ BON2000 มาก่อน
         *** ค่าบริการ 6,500 บาท โดยมีขั้นตอนดังนี้
           - รับข้อมูลวํตถุดิบ,สูตร,ขาเข้า,ขาออกในรูปแบบ Excel ตาม Format ที่กำหนดไว้
           - ทำการ Import แต่ละ Sheet เข้าระบบ
           - ใช้ B0N9-BAK แปลงระบบเป็นรูปแบบ Data.zip
           - ใช้ BON9-RE นำ Data.zip เข้าระบบ BON2009x
           - รอรับชุดรายงานที่ทาง ซัมฯ จัดทำให้

        บริการ BON2009S-2 สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ใช้โปรแกรมคลังสินค้าทัณฑ์บนฯ BON2000
         *** ค่าบริการ 4,500 บาท โดยมีขั้นตอนดังนี้
           - รับข้อมูลในรูปแบบ Data.zip
           - ใช้ BON9-RE นำ Data.zip เข้าระบบ BON2009x
           - รอรับชุดรายงานที่ทาง ซัมฯ จัดทำให้

       สิ่งที่ได้รับจากบริการ:-
           - File ชื่อ BON-All-1.PDF (รายงานตั้งแต่แบบที่ 1-6 เพื่อตรวจเช็คเบื้องต้น)
           - File ชื่อ BON-All-2.PDF (กรณีมีการแก้ไขครั้งที่ 2)
           - BON1 - 6.htm รวมทั้งหมด 6 File (เพื่อใช้ Preview บนหน้าจอหรือใช้พิมพ์ออกเครื่อง Laser)
           - BON1 - 6.xls รวมทั้งหมด 6 File (เพื่อส่งกรม หรือ นำไปใช้งานในรูปแบบอื่น)
                 หมายเหตุ
                 1. ใช้ระบบ E-Mail ในการรับส่ง File
                 2. กรณีต้องการ BON-All-x.PDF มากกว่า 2 ครั้ง คิดบริการครั้งละ 1,200 บาท

  top
 
รายละเอียดส่วนอื่นๆ ของ BON
   หลักการทำงานของโปรแกรม  
 โครงสร้างโปรแกรมและเมนูการใช้งาน  
   ตัวอย่างรายงาน  
 

   
หน้าหลัก | เรื่องเกี่ยวกับเรา | สินค้า | FAQ | ติดต่อเรา | Sitemap | Staff | สมัครงาน                          Copyright© 2009, Sum System Management Co.,Ltd. All rights reserved.