pay2.gif (2172 bytes)  pay1.gif (1960 bytes)

  flower.gif (129 bytes)  จุดเด่นของระบบ
  flower.gif (129 bytes)  หลักการทำงานของโปรแกรม

flower.gif (129 bytes)   โครงสร้างโปรแกรมและเมนูการใช้งาน
  flower.gif (129 bytes)   ตัวอย่างรายงาน
  flower.gif (129 bytes)  ตัวอย่างรายชื่อบริษัทที่ใช้โปรแกรม Payplus
  flower.gif (129 bytes)    Payplus version 6.03