โปรแกรม 50 Tvi รุ่นธรรมดา
 

ี          สำหรับออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ใบต่อและแบบยื่น
          ของภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด. 53 ของบริษัททั่วไป
          มีแบบฟอร์มใบหักภาษี 2 ขนาดให้เลือก
          9x11หรือ9x 5.5นิ้ว
          ราคาโปรแกรมไม่จำกัดอายุการใช้งาน 3,500 บาท 

 
 
 
 
 

  โปรแกรม 50 Tvi รุ่นกระทำแทน

 

  สำหรับบริษัทชิปปิ้งและฟอร์เวทเดอร์
  สามารถเลือกแบบกระทำการแทนหรือหักภาษี
  ด้วยตนเองได้ โปรแกรมจะออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ใบต่อและแบบยื่น ของภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด. 53
   มีแบบฟอร์มใบหักภาษี 2 ขนาดให้เลือก
   9x11 หรือ 9x 5.5นิ้ว
   ราคาโปรแกรมไม่จำกัดอายุการใช้งาน 7,800 บาท
   
 
 
 
 
  โปรแกรม 50 Tvi รุ่น Laser
 

  เพื่อใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ออกใบหักภาษี
  ของภ.ง.ด. 3 ภ.ง.ด. 53
  ใบต่อและแบบยื่น สำหรับบริษัททั่วไป
   ขนาดของใบหักภาษี ณ ที่จ่าย คือ A 4 (9X11 นิ้ว)
   ราคา 7,800 บาท

     
 
 
 
 
 
 
แบบฟอร์ม หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย 50 ทวิ
 
แบบ A4 ขนาดบรรจุ 500 ชุด / กล่อง ราคากล่องละ
2,050 บาท ยังไม่รวม VAT
   

jjj

 
 
  
 
 
   
 

Copyright© 2008, Sum Systems Management Co.,Ltd. All rights reserved .