เครื่องบันทึกข้อมูลการติดตามงาน พร้อมใช้งาน 
 
ประกอบด้วย
  - Portion Web Server ขนาด 250 GB
- พร้อมโปรแกรมบันทึกข้อมูลการติดต่อลูกค้า

 
พร้อมบริการฟรี

 

- ติดตั้งเครื่องให้เชื่อมต่อเข้าระบบส่วนกลาง
- Implement ระบบพื้นฐาน รวมถึง Set Pc 4
  เครื่องเชื่อมเข้า Ds-MC พร้อมจัดตั้ง User
  เพื่อเป็นตัวอย่าง
- ลงทะเบียน Dynamic DNS สำหรับ
  การใช้งานระบบ www on line
- Online Service 1 ปี
- Online Advisor 2 ครั้ง (เดือนที่ 1,3)
      - วิเคราะห์การใช้งาน เพื่อแนะนำ
         ความถูกต้องที่สุด
      - เสนอข้อคิดเห็นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
        ของระบบ
      - วิเคราะห์ระบบจุดแข็งและจุดอ่อนใน
        การใช้ระบบ
สิ่งที่ลูกค้าต้องจัดเตรียม
  - พื้นที่ติดตั้งเครื่องพร้อมปลั๊กไฟ
- ระบบเครือข่ายภายใน
- ระบบเครือข่ายภายนอก
- กำหนด Pc ที่จะนำมาเป็นตัวอย่างการ
  ต่อเชื่อมเข้าระบบ


Copyright© 2009, Sum Systems Management Co.,Ltd. All rights reserved.