การอัพเดทโปรแกรม Payplus Version 6.03

 


ขณะนี้สามารถจำแนก Version ที่ลูกค้าใช้โปรแกรม Payplus ที่แตกต่างกัน มีดังนี้
Version 6.02 , 6.01 และ Version ที่ต่ำกว่านั้นลงไป
จึงขอให้ท่านติดต่อกับทางบริษัท ซัมฯ เพื่อทราบอัตราของค่า Update ได้ที่ 02-713-0055 ต่อ 517


บริษัท ซัม ซิสเต็มส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด 
S