การ Download ส่วนเพิ่มเติม-แก้ไขของ Version 6.03 ***
 
     1. คู่มือและคำแนะนำในการ Download ประกอบด้วย Click
      - วิธีตรวจสอบว่าควร Download รายการใดบ้าง
      - วิธี Download
      - ขั้นตอนติดตั้งส่วน Download
 
     2. ส่วน Freeze (18/09/2552) Click
     
     3. ส่วน Beta Click
      - แก้ไขรายงานเอกสารประกอบ ภ.ง.ด.91 (หัวข้อ 3.6.4.1)
 
 4. ส่วน Option Click
      - รายงาน กท.20 ประจำปี2554 (โปรดอ่านรายละเอียดใน Readme)
     
     5. ส่วน 13 หลัก Click
          - รายงานที่เกี่ยวกับเลขผู้เสียภาษี จากเดิม 10 หลักเป็น 13 หลัก
     
   
  *** ก่อนจะทำการ Download โปรแกรมย่อยนี้
โปรแกรม Payplus ของท่านต้องเป็น Version 6.03 แล้วเท่านั้น
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
หากท่านนำโปรแกรม download นี้เข้าโปรแกรม Payplus Version ที่ต่ำกว่า
กรณีที่โปรแกรมของท่านเป็น Version ที่ต่ำกว่า 6.03 กรุณาติดต่อกลับบริษัทก่อน
     
   บริษัท ซัม ซิสเต็มส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด