ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Payplus Version 6.03

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม Payplus Version 6.03 จากแผ่น CD-ROM

-  ใส่ CD-ROM เข้าไป โปรแกรมจะ Auto run ( ถ้าไม่ Auto run ให้ Double Click ที่ My Computer แล้ว Click ขวา ที่ CD-ROM Drive ) เลือก open แล้ว Double Click ที่ Set Up
-  โปรดอ่านรายละเอียดขณะติดตั้งโปรแกรมและทำตามขั้นตอน
-  เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยให้นำ File ที่ได้จากการติดตั้งไปใช้ในการลงทะเบียน

ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. นำ File ที่ได้จาก Drive A: ทำเป็น Zip File( Click ขวาเลือก win zip)
2. นำ ZIP File ที่ได้ส่งไปที่ 123@sum.co.th เพื่อให้ทางบริษัทลงทะเบียน โดยระบุชื่อ
     บริษัทของท่านที่ Subject ทุกครั้ง
3. บริษัทฯ จะลงทะเบียนให้แล้วส่ง File กลับมาให้
4. ให้ Extract File ที่ได้รับ แล้วทำการ copy เข้า path ของโปรแกรม Payplus
5. เข้าโปรแกรมได้ตาม Icon ที่โปรแกรมสร้างบน Desktop

 
 


บริษัท ซัม ซิสเต็มส์ แมนเนจเม้นท์ จำกัด