ประเภท รายการ รายละเอียด ราคา VAT ราคาสุทธิ Update VAT ราคาสุทธิ
Web Application/Cloud
1 Pay i ระบบบัญชีเงินเดือน 6,800.00 476.00 7,276.00 ปีละ 1,800.00 126.00 1,926.00
2 Tvi2011 ระบบคืนอากรมาตรา 19 ทวิ 10,600.00 742.00 11,342.00 ปีละ 2,800.00 196.00 2,996.00
3 BONWEB ระบบคลังสินค้าทัณฑ์บนผลิต 10,600.00 742.00 11,342.00 ปีละ 2,800.00 196.00 2,996.00
4 BONWEB-G ระบบคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป 12,800.00 896.00 13,696.00 ปีละ 2,800.00 196.00 2,996.00
5 BONWEB-G2 ระบบคลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป 3,800.00 266.00 4,066.00 ปีละ 2,800.00 196.00 2,996.00
Web Application/Server
1 Ds-MC เครื่องบันทึกข้อมูลการติดต่องาน 37,900.00 2,653.00 40,553.00
2 Ds-Tvi ระบบคืนอากรมาตรา 19 ทวิ 53,000.00 3,710.00 56,710.00
3 Ds-Pay i ระบบบัญชีเงินเดือน 44,500.00 3,115.00 47,615.00 ปีละ 1,800.00 126.00 1,926.00
4 Ds-PS i ระบบข้อมูลพนักงาน 44,500.00 3,115.00 47,615.00
โปรแกรม DOS (ใช้งานได้ถึง Windows XP)
1 PAYPLUS โปรแกรมระบบบัญชีเงินเดือน 15,000.00 1,050.00 16,050.00 3,500.00 245.00 3,745.00
2 TIMESPLUS โปรแกรมบันทึกเวลาเข้า-ออก 10,000.00 700.00 10,700.00 1,500.00 105.00 1,605.00
3 WORKPLUS โปรแกรมบันทึกการลา 5,000.00 350.00 5,350.00 1,500.00 105.00 1,605.00
4 OTPLUS โปรแกรมรวบรวมชั่วโมงล่วงเวลา 5,000.00 350.00 5,350.00 1,500.00 105.00 1,605.00
5 LEAVEPLUS โปรแกรมรวบรวมชั่วโมงล่วงเวลา 5,000.00 350.00 5,350.00 1,500.00 105.00 1,605.00
6 IPP โปรแกรมรายได้ต่อชิ้น 7,000.00 490.00 7,490.00 1,500.00 105.00 1,605.00
7 TVI 2009 โปรแกรมคืนอากรมาตรา 19 ทวิ 25,000.00 1,750.00 26,750.00 6,500.00 455.00 6,955.00
โปรแกรม ประเภท Windows
1 50 Tvi (รุ่นธรรมดา) โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย 3,500.00 245.00 3,745.00
2 50 Tvi (รุ่นกระทำการแทน) โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย 7,800.00 546.00 8,346.00
3 50 Tvi (รุ่น Laser) โปรแกรมหักภาษี ณ ที่จ่าย 7,800.00 546.00 8,346.00
ฟอร์ม ซองสลิปเงินเดือน
1 Type A (1,000ชุด/กล่อง) 2,400.00 168.00 2,568.00
2 Type B (1,000ชุด/กล่อง) 2,500.00 175.00 2,675.00
3 Type C (1,500ชุด/กล่อง) 2,600.00 182.00 2,782.00
4 Type A (แบบปลีก 100 ชุด) ขนาด 9*5.5 นิ้ว ต่อเนื่อง 3 ชั้น คาร์บอนในตัว 385.00 26.95 411.95
5 Type B (แบบปลีก 100 ชุด) ขนาด 9*5.5 นิ้ว ต่อเนื่อง 3 ชั้น คาร์บอนในตัว 395.00 27.65 422.65
6 Type C (แบบปลีก 100 ชุด) ขนาด 9*3.6 นิ้ว ต่อเนื่อง 3 ชั้น คาร์บอนในตัว 420.00 29.40 449.40
ฟอร์ม หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย
1 แบบ 47/3 (500ชุด/กล่อง) ขนาด 9*11 นิ้ว ต่อเนื่อง 4 ชั้น คาร์บอนในตัว 1,950.00 136.50 2,086.50
หมายเหตุ** : ราคาสินค้าต่าง ๆ ยังไม่รวมค่าบริการ
หมายเหตุ*** : แบบฟอร์มต่างๆ สั่งซื้อตั่งแต่ 3 กล่อง ขึ้นไปบริการส่งฟรี (เฉพาะกรุงเทพและเขตปริมลฑล)
บริการ On site พิเศษสำหรับลูกค้าที่ใช้สินค้าของทางบริษัทฯ ตามรายการข้างต้นที่กล่าวมาแล้ว
1 ติดตั้งโปรแกรม/ย้ายเครื่อง ต่อหนึ่งโปรแกรม 2,000.00 140.00 2,140.00
2 Implement ระบบ ต่อหนึ่งโปรแกรม 3,600.00 252.00 3,852.00
3 แก้/ตรวจ(ข้อมูล/การพิมพ์) ต่อหนึ่งโปรแกรม 1,500.00 105.00 1,605.00
4 อบรมการใช้งาน ต่อหนึ่งโปรแกรม 1,800.00 126.00 1,926.00
5 โปรแกรมสั่งทำ ต่อหนึ่งโปรแกรม 6,000.00 420.00 6,420.00
บริการ On line ผ่านระบบ Internet
1 Set Report/ข้อมูล ข้อมูลที่ต้องการนอกเหนือจาก Standard 2,800.00 196.00 2,996.00
2 สั่งทำ (Option) ต่อหนึ่งเงื่อนไข 3,800.00 266.00 4,066.00
3 ต่ออายุโปรแกรม โปรแกรม 50 ทวิ พิมพ์ใบหักภาษี 186.92 13.08 200.00
4 ลงทะเบียนใหม่ โปรแกรม S_HR 1,500.00 105.00 1,605.00
5 ลงทะเบียนใหม่ โปรแกรม 19 ทวิ 3,500.00 245.00 3,745.00
6 วิเคราะห์ข้อมูล/ครั้ง จากการใช้เครื่อง Ds-MC 2,800.00 196.00 2,996.00